Regulamin sklepu internetowego Włudyka

§ 1.  
Definicje użyte w regulaminie

Poniżej przedstawione zostały definicje nazw padających w regulaminie:

 1. Klient — osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której osobna ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze sklepu;
 2. Sprzedawca — Włudyka i Synowie s.c.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Teligi 30/62, 30-835, tel. 12 421 05 49 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; NIP 6793239471, REGON 521981836.
 3. Użytkownik — każda osoba korzystająca ze Sklepu; przez Użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną, prawną lub organizację nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedza Sklep;
 4. Konsument — Klient będący osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych;
 5. Sklep — sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pracowniawludyka.com;
 6. Produkt — towar dostępny w Sklepie;
 7. Usługa — wykonanie części garderoby lub akcesorium na indywidualne zamówienie Klienta
 8. Regulamin — niniejszy dokument;
 9. Umowa — umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron;
 10. Zamówienie — zamówienie na Produkt(y) złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu;
 11. Konto — indywidualne konto Klienta w sklepie; Sprzedawca gromadzi w nim dane podane przez Klienta oraz informacje na temat złożonych przez niego Zamówień;
 12. Koszyk — podstrona Sklepu, na której Klient wpisuje swoje dane osobowe i adresowe potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia;
 13. Formularz zwrotu — formularz przesłany przez Klienta do Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy;
 14. Formularz reklamacji — dokument przesyłany przez Klienta do Sprzedawcy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub wad Produktu.

§ 2.
Postanowienia ogólne oraz wyłączenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w działaniu Sklepu spowodowane między innymi siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z urządzeniami  i/lub przeglądarkami Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie Zamówień jest możliwe po założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta — w takim wypadku konieczne jest podanie danych osobowych i adresowych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia.

3. Składanie Zamówień za pośrednictwem sklepu jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja Zamówień następuje jedynie w dni robocze.

4. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

5. Ostateczna cena, jaką Klient zobowiązuje się zapłacić, wyszczególniona jest w Koszyku. W skład wysokości ceny końcowej Zamówienia wchodzi wartość Produktu (Produktów) powiększona o koszty dostarczenia Zamówienia do Klienta.

6. Klient może zdecydować się na odbiór osobisty w fizycznym sklepie Sprzedawcy. W takim wypadku koszt transportu nie zostanie wliczony do ostatecznej ceny Zamówienia.

7. W sytuacjach, w których charakter Produktu lub Usługi nie pozwala na wcześniejsze obliczenie jej wysokości końcowej, Klient zostanie poinformowany o cenie Produktu lub Usługi indywidualnie przed złożeniem Zamówienia.

8. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i nie działać na szkodę Sprzedawcy i/lub innych Użytkowników sklepu.

9. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie zmieniać sposobu działania, wyglądu oraz zawartości Sklepu, a także treści zamieszczonych w nim. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym i/lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

10. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

§ 3.
Warunki rejestracji i oraz składanie Zamówień I Warunki rejestracji

1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.

2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy podać dane wymagane w formularzu, w szczególności imię i nazwisko Klienta, jego adres zamieszkania oraz adres poczty internetowej.

3. Klient ma możliwość w dowolnym momencie, bez opłat oraz bez podawania przyczyny zadecydować o usunięciu swojego Konta. W tym celu należy przesłać stosowne oświadczenie na adres Sprzedawcy.

II Składanie Zamówień

4. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać pożądany Produkt, a następnie nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

5. W formularzu podać dane Klienta lub skorzystać z możliwości zalogowania się do Konta;

6. Wybrać metodę płatności;

7. Potwierdzić Zamówienie naciskając przycisk „Kupuję i płacę”. Płatność dokonywana jest w momencie składania Zamówienia.

8. Po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na elektroniczną skrzynkę pocztową Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zostaje zawarta Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. W przypadku, w którym Klient zamówi Produkty i/lub Usługi o różnych terminach dostawy, za obowiązujący uznany jest najdłuższy z podanych terminów.

10. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia należności za Produkt(y) i/lub Usługę (Usługi) na konto Sprzedawcy

§ 4
Metody płatności oraz dostawa

1. Sprzedawca udostępnia możliwość płatności przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem systemu PayU oraz PayPal. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych metodach płatności, w tym — w szczególności — wprowadzania dodatkowych metod płatności w Sklepie.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi jedną z następujących metod odebrania Produktu:

 1. odbiór osobisty w fizycznym sklepie Sprzedawcy: ul. Rzeźnicza 1, 31-540 Kraków
 2. dostarczenie pod wskazany adres za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych przewoźników:

  — kurier DHL
  — kurier DPD
  — kurier Pocztex

3. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski. W razie chęci odbioru Produktów lub Usług poza granicami Polski, należy skontaktować się ze Sprzedawcą. (odnośnik do formularza kontaktowego)

§ 5.
Odstąpienie od Umowy

1. Klient może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, pod warunkiem, że nie był on używany, a Produkt i/lub jego opakowanie nie zostało uszkodzone. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem wspomnianego terminu.

2. Oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy powinno być wysłane pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca jest obowiązany do zwrotu należności za Produkt oraz transport Produktu do Klienta. Koszt przesyłki zwracanego produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

4. Klient odpowiada za zniszczenie i/lub zmniejszenie wartości Produktu będącego w jego posiadaniu lub w transporcie zwrotnym do Sprzedawcy. Sprzedawca rości sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Produktu, który uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu nie z winy Sprzedawcy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, który otrzymał Produkt wykonany według specyfikacji Klienta. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje także w sytuacjach opisanych dokładniej w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6.
Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli Klientem nie jest osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.

4. Przy zgłoszeniu należy uwzględnić opis wady, okoliczności, w jakich wada powstała oraz datę wystąpienia lub zauważenia wady, dane Klienta składającego reklamację oraz jego żądanie w związku z wadą towaru (naprawa, obniżenie ceny, wymiana na nowy bądź zwrot należności).

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia, a jeżeli nie zrobi tego w określonym terminie, żądanie klienta zostaje uznane za uzasadnione.

6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy odsyłać na adres podany w § 1 b) Regulaminu.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można znaleźć w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

 1. do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
 2. do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając również z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak  na przykład Stowarzyszenie Konsumentów Polskich lub Federacja Konsumentów;
 4. do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§8
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane za pośrednictwem Sklepu przez administratora w celu prawidłowej realizacji Umowy.

3. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, dane osobowe Klienta będą także zbierane w celu marketingowym, w tym w celu informowania Klienta o nowych produktach lub promocjach.

4. W przypadku konieczności wysyłki Zamówienia, administrator przekazuje dane osobowe Klienta wybranej firmie przewozowej, za pośrednictwem której zostanie ono dostarczone.

5. W przypadku wyboru płatności innej niż przelew tradycyjny administrator przekazuje dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie.

6. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy.

§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie jeśli wystąpi taka potrzeba lub konieczność. Zmiany w Regulaminie mogą następować między innymi na wskutek zmian w prawie, zmian w sposobie dokonywania płatności lub w sposobie dostaw, rozszerzania bądź też zawężania Usług oferowanych przez Sprzedawcę albo też konieczności doprecyzowania Regulaminu.

3. Sprzedawca poinformuje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie najwcześniej jak to możliwe, nie później jednak niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian.

4. Sprzedawca udostępnia Użytkownikom do wglądu aktualną wersję Regulaminu na stronie Sklepu na stronie https://pracowniawludyka.com/regulamin/.

5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępnia Użytkownikom uprzednią, archiwalną wersję Regulaminu z zaznaczeniem daty jej obowiązywania. W takim przypadku archiwalna wersja Regulaminu będzie znajdować się na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://pracowniawludyka.com/regulamin/.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.